“Am aplicat în România aceeaşi strategie ca şi în Grecia: investiţia continuă în calitatea serviciilor oferite, prin păstrarea echilibrului între investiţia tehnologică şi investiţia în capitalul uman. Nu considerăm formarea profesională un cost, ci o investiţie în viitor… în viitorul angajaţilor, în viitorul companiei, în viitorul României. În implementarea acestui proiect, ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY pune în aplicare lecţiile învăţate în cei 30 de ani de experienţă pe piaţa europeană şi în cei 7 ani de prezenţă pe piaţa românească”.

 

Contextul proiectului
Întrucât la nivel mondial, european şi naţional, populaţia se confruntă cu efectele crizei economice, este necesară dezvoltarea unei viziuni economice şi manageriale bazată pe adaptabilitatea la schimbare. Cadrul general din România se caracterizează prin lipsa unor strategii de dezvoltare economică la nivelul sectoarelor, ramurilor sau intreprinderilor, prin dificultatea cunoaşterii realităţii economice la nivel naţional, regional şi local, cauzată de inconsistenţa relaţionării dintre sectorul economic formal şi informal, respectiv de nivelul scăzut de finanţare a formării profesionale continue. Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune investiţii în dezvoltarea resurselor umane, cu scopul de a încuraja angajaţii să dobândească noi competenţe şi să accepte mobilitatea ocupaţională. Formarea profesională a adulţilor din România se desfăşoară în prezent pe o piaţă superficială şi redusă. În general, angajatorii se implică foarte puţin în procesul de formare, una dintre principalele bariere ale accesului la formarea profesională reprezentându-l costul acestei activităţi.

Necesitatea acestui proiect decurge din convingerea că investiţia în formare aduce beneficii atât persoanelor care participă la formare, cât şi intreprinderii în sine, prin creşterea productivităţii, dar şi întregii societăţi, prin creşterea evidentă a nivelului de calificare al angajatilor. Proiectul “FPC pentru calificarea şi recalificarea angajaţilor intreprinderii” este conceput în contextul Strategiei de la Lisabona, prin care Uniunea Europeană îşi propune ca, până în anul 2010, să creeze economia cea mai competitivă şi cea mai dinamică din lume, bazată pe cunoaştere, alături de crearea de locuri de muncă, mai multe şi mai bune, precum şi realizarea coeziunii sociale. Una dintre premisele atingerii scopurilor Strategiei de la Lisabona constă în îmbunătăţirea angajabilităţii şi mobilităţiib forţei de muncă, prin restructurarea şi dezvoltarea sistemului de formare bazat pe cererea de pe piaţa muncii şi pe principiile învăţării pe parcursul întregii vieţi.

Proiectul are la bază memorandumul Comisiei Europene privind învăţarea pe tot parcursul vieţii, adoptat în octombrie 2000, memorandum care invită Statele Membre să identifice strategii coerente şi măsuri practice pentru dezvoltarea învăţării continue. În acelaşi context, proiectul subscrie priorităţilor stabilite prin Declaraţia miniştrilor europeni ai educaţiei şi formării profesionale şi a Comisiei Europene, convenită în noiembrie 2002, cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea profesională („Declaraţia de la Copenhaga”), şi anume: dimensiunea europeană, transparenţa, informarea şi consilierea, recunoaşterea competenţelor şi calificărilor, asigurarea calităţii în formare. Proiectul este în consonanţă cu Linia Directoare Integrată nr. 24 pentru Creştere şi Ocupare 2008- 2010, care reiterează preocupările Uniunii Europene pentru adaptarea sistemelor de învăţare şi formare ca răspuns la noile cerinţe ale pieţei în materie de competenţe. Nu în ultimul rând, proiectul se inspiră din Planul European de Redresare Economică, propus prin Comunicarea Comisiei Europene din noiembrie 2008, în care creşterea competitivităţii prin investiţii inteligente constituie al 2-lea pilon al acestui Plan destinat salvării economiilor celor 27 de State Membre, în contextul actualei situaţii economice şi financiare mondiale. Din perspectiva strategiilor naţionale, proiectul este relevant pentru Prioritatea nr. 4 a Planului Naţional de Dezvoltare, respectiv Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative, care subliniază necesitatea ca FPC să ofere posibilitatea unei adaptări rapide la cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii, în condiţiile în care România se confruntă cu o investiţie scăzută în FPC, formarea profesională fiind considerată de către firme mai degrabă o cheltuială decât o investiţie. Obiectivul ţintă al României pentru anul 2015 în ceea ce priveşte rata de participare a adulţilor la invâţâmânt şi formare este de 5% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 ani, în contextul în care, la nivelul UE 25, această rată era de 10,6% în anul 2004.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea capitalului uman al intreprinderii prin participarea la programe de formare profesională continuă, în perspectiva impactului pozitiv atât asupra angajaţilor, cât şi asupra activităţii companiei. Obiectivul general va fi atins printr-o serie de obiective specifice, respectiv:
- actualizarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane ale intreprinderii
- calificarea angajaţilor proprii prin furnizarea de programe de formare profesională
- recalificarea angajaţilor proprii ca parte a strategiei intreprinderii de reacţie la actualele condiţii economico-financiare marcate de reculul economic şi de contracţia pieţelor.

Proiectul “FPC pentru calificarea şi recalificarea angajaţilor intreprinderii” se încadrează în specificul Axei Prioritare 2 din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, prin faptul că îşi propune îmbunătăţirea nivelului de calificare a angajaţilor, în perspective învăţării pe parcursul întregii vieţi. Prin activităţile pe care le propune, proiectul este relevant mai ales pentru Domeniul Major de Intervenţie 2.3. „Acces şi participare la FPC”, prin facilitarea accesului şi participării angajaţilor la programele de formare profesională continuă. Pe termen mediu şi lung, beneficiile acestui proiect, derulat sub formă de schemă de ajutor de stat, se vor reflecta atât în menţinerea competitivităţii firmei şi a cotei de piaţă, cât şi în creşterea calităţii forţei de muncă din cadrul intreprinderii, prin imbunătăţirea nivelului de calificare şi prin consolidarea încrederii angajaţilor în capacităţile proprii. Beneficiile pentru grupul ţintă decurg din abordarea proactivă a nevoilor de formare ale angajaţilor intreprinderii, aflate în strânsă corelaţie cu nevoile de dezvoltare ale intreprinderii însăşi.

În urma implementării proiectului, grupul ţintă va reprezenta o resursă umană mai bine pregătită, aptă să facă faţă schimbărilor de pe piaţa economică şi adecvată nevoilor interne şi externe de dezvoltare ale intreprinderii.

 

Rezultatele proiectului
Deoarece SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL doreşte să aibă în activitate oameni bine pregătiţi, este esenţial ca angajaţii proprii să beneficieze de formare. Prin urmare, proiectul oferă şanse egale tuturor angajaţilor de a beneficia de formarea profesională generală. Dezvoltarea profesională a oricărui angajat are ca scop integrarea într-un colectiv unde poate să-şi pună în valoare competenţele, iar dezvoltarea intreprinderii nu se poate realize decât prin angajaţi bine pregătiţi şi motivaţi, dispuşi să-şi actualizeze în permanenţă cunoştinţele şi aptitudinile. Motivaţia şi interesul angajaţilor pentru instruirea furnizată prin acest proiect au la bază şi considerentul că formarea profesională dobândită are caracter general, ceea ce înseamnă că deprinderile şi calificările obţinute vor putea fi valorificate ulterior, în alte sectoare de activitate, respectiv în alte intreprinderi, dacă acest lucru corespunde nevoilor proprii de dezvoltare personală. Rezultatul net al proiectului este dat de beneficiile pe care le va aduce afacerilor şi mediului economic o forţă de muncă bine pregătită profesional, responsabilă şi motivată. Formarea profesională continuă reprezintă principalul instrument prin care forţa de muncă se poate adapta la noi cerinţe, facilitând astfel mobilitatea între diferite sectoare de activitate, în special în contextual crizei economice mondiale şi europene. Calificarea, respectiv recalificarea angajaţilor care reprezintă grupul ţintă al proiectului, vor permite atât o îmbunătăţire a poziţiei acestora pe piaţa muncii, cât şi o creştere netă a productivităţii intreprinderii.
Ca urmare a desfăşurării activităţilor de formare profesională, 50 de angajaţi ai ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY vor obţine certificate de calificare cu recunoaştere naţională, în următoarele meserii:
• tehnician chimie industrială (10 angajaţi)
• tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului (7 angajaţi)
• operator introducere şi validare date (7 angajaţi)
• operator tratarea apei tehnologice (17 angajaţi)
• vopsitor industrial (9 angajaţi)
Dintre acestea, 34 persoane vor fi calificate, iar 16 persoane vor fi recalificate, dat fiind faptul că tendinţele pieţei în contextul crizei economice impun restructurarea activităţii intreprinderii şi actualizarea în consecinţă a competenţelor angajaţilor. Persoanele calificate/ recalificate în oricare dintre calificările/ recalificările obţinute în urma formării realizate prin acest proiect vor avea o perspectivă reală şi legală de angajabilitate în cazul în care doresc sau sunt nevoite, dintr-un motiv sau altul, să părăsească intreprinderea sau să se îndrepte către alt sector de activitate. Calificările/ recalificările obţinute nu reflectă doar necesităţile companiei, ci oferă angajaţilor perspectiva unor rute de progres pe verticală sau pe orizontală, ulterioare, pe piaţa muncii.
Calificările/ recalificările obţinute vor fi validate, respective vor fi confirmate de către factori externi recunoscuţi oficial, asigurându-se astfel faptul că vor fi acceptate în practică şi de către alţi angajatori. Valoarea adăugată a proiectului constă în câştigul adus persoanelor care beneficiază de formare, respectiv: mobilitate, progresie, flexibilitate, dezvoltarea carierei, dezvoltare personală, recunoaştere, recompensă. Există, de asemenea, un beneficiu adus angajatorilor şi anume: competenţă, adaptabilitate, recuperarea investiţiilor. Există beneficii şi pentru societate, respectiv: cetăţeni educaţi şi activi, identitate culturală, trasabilitate, progresie, forţă de muncă calificată, mobilitate, ocupabilitate. Realizarea obiectivelor proiectului va contribui la:
• creşterea numărului persoanelor care participă la programe de formare profesională
• creşterea numărului de ore de pregătire profesională furnizate persoanelor din grupul ţintă
• atingerea unui nivel mai înalt de calificare pentru grupul ţintă
• creşterea competitivităţii capitalului uman
Formarea profesională are efecte pozitive pe mai multe niveluri:
- la nivel individual, de creştere a capitalului de dezvoltare profesională al angajatului;
- la nivelul intreprinderii, de creştere a competitivităţii şi a adaptabilităţii pe piaţa muncii;
- la nivelul societăţii în ansamblu, de creştere a rezervei de lucrători calificaţi din rândul cărora pot face recrutări alte societăţi.

 

Grupul ţintă al proiectului
Grupul ţintă al proiectului este constituit din angajaţii SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL, selectaţi în urma analizei nevoilor de formare a resurselor umane ale intreprinderii şi a actualizării planului de dezvoltare a resurselor umane. În contextul actualei crize economice, calificarea şi recalificarea angajaţilor a devenit mai importantă ca oricând, aceasta asigurând nu numai mobilitatea angajaţilor, ci şi posibilitatea redimensionării activităţii intreprinderii şi a adaptabilităţii sale la noile condiţii de pe piaţă.
Grupul ţintă al proiectului este format din 9 muncitori necalificaţi; 7 operatori responsabili pe utilaje; 6 vopsitori; 14 operatori prelucrarea metalelor; 14 angajaţi TESA. Grupul ţintă al proiectului este format din 19 femei şi 31 bărbaţi. Din aceşti angajaţi, 34 nu au calificări obţinute în sistemul formal, iar 16 au calificări ce necesită o actualizare a competenţelor. Cursurile se vor desfăşura după următorul calendar:
- 14 luni (1.080 de ore) de formare profesională pentru profilul tehnician chimie industrială
- 9 luni (720 de ore) de formare profesională pentru profilul technician ecolog şi protecţia calităţii mediului
- 9 luni (720 de ore) de formare profesională pentru profilul operator introducere şi validare date
- 14 luni (1.080 de ore) de formare profesională pentru profilul operator tratarea apei tehnologice
- 4,5 luni (360 de ore) de formare profesională pentru profilul vopsitor industrial
Formarea va avea un character intensiv. Formarea se va desfăşura la sediul ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY, de către furnizori autorizaţi.Cursurile de calificare, respectiv de recalificare se vor finaliza cu obţinerea de certificate de calificare cu recunoaştere naţională, ale căror competenţe pot fi transferate în altă intreprindere şi chiar în alte sectoare productive conexe.

SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL face parte din Grupul Industrial Grecesc ANALKO EPE, companie recunoscută pe piaţa internaţională pentru calitatea lucrărilor executate, cu peste 30 de ani de experienţă în domeniul tehnologiei vopsirii în câmp electrostatic. Activitatea firmei a început în anul 1975 în Grecia, iar în 2003, acţionarii ANALKO EPE au decis să înfiinţeze în România o firmă cu acelaşi profil, inaugurând o fabrică dotată cu ultimul tip de tehnologie în domeniu. Paleta de culori folosită este deosebit de importantă pentru specialiştii care se ocupă cu profilele de aluminiu arhitectural. Serviciile furnizate de ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY respectă cele mai înalte standarde de calitate în domeniu, conform specificaţiilor ISO 2813, ISO 2360, EN ISO 2409, EN ISO 1519, EN ISO 6272 / ASTM D 2794, EN ISO 3231, ISO 9227, ISO 2810, ASTM D 3260, EN ISO 11341, DIN 50017. Persoanele care conduc compania au o experienţă bogată în management, iar directorul general executiv are experienţă de peste 20 de ani în gestionarea de fonduri europene nerambursabile.